Select Page
การประชุมเตรียมการโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมเตรียมการโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 และ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดการประชุมเตรียมการโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...
โครงการสัมมนาการใช้ภาษาไทย เรื่อง”การสอนวรรณคดีไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา”

โครงการสัมมนาการใช้ภาษาไทย เรื่อง”การสอนวรรณคดีไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา”

สาขาภาษาไทยร่วมกันจัดโครงการสัมมนาการใช้ภาษาไทย เรื่อง”การสอนวรรณคดีไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา” วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยอาจารย์...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ...
ในวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับนักแสดงจากประเทศอินเดีย มณีปุระ

ในวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับนักแสดงจากประเทศอินเดีย มณีปุระ

ในวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับนักแสดงจากประเทศอินเดีย มณีปุระ โดยมี อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษและการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษและการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4

ในวันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษและการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ...
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีจำนวน 4 หลักสูตร 11 สาขาวิชา...
en_USEnglish