Select Page
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงระดับหลักสูตรและคณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ในวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงระดับหลักสูตรและคณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงระดับหลักสูตรและคณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงระดับหลักสูตรและคณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองคันนา

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองคันนา

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองคันนา ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒...
โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ บนระบบ google form  ในวันศุกร์ที่  ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐  น.

โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ บนระบบ google form ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ บนระบบ google form ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยวิทยากร อ.ดร.สุพัตรา วะยะลุน...
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ บนระบบ google form

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ บนระบบ google form

โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ บนระบบ google form ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยวิทยากร อ.ดร.สุพัตรา...
แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในระหว่างวันที่ 13...
en_USEnglish