Select Page
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายผลงานงานวิชาการ : การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายผลงานงานวิชาการ : การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายผลงานงานวิชาการ : การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561 ณ แกลเลอรี่ เลค วิว จังหวัดขอนแก่น โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
ลงพื้นที่การบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ​บ้านสำโรง​หมู่​ 3 ​ต.ท่าสว่าง​ ​อ.เมือง​ จ.สุรินทร์​  นำโดยอ.ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีมผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการศึกษา  กลุ่มงานบริการวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลงพื้นที่การบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ​บ้านสำโรง​หมู่​ 3 ​ต.ท่าสว่าง​ ​อ.เมือง​ จ.สุรินทร์​ นำโดยอ.ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีมผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริการวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการการบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
ประชุมเตรียมโครงการการบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ลซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่งต่อชุมชนท้องถิ่น

ประชุมเตรียมโครงการการบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่งต่อชุมชนท้องถิ่น

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมการโครงการการบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการการบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพื่อการบริการวิชา การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย และรวบรวมองค์ความรู้ตามพันธกิจ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการบริการวิชา การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย และรวบรวมองค์ความรู้ตามพันธกิจ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการบริการวิชา การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย และรวบรวมองค์ความรู้ตามพันธกิจ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 วัตถุประสงค์...
en_USEnglish