Select Page
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองคันนา

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองคันนา

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองคันนา ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒...
โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ บนระบบ google form  ในวันศุกร์ที่  ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐  น.

โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ บนระบบ google form ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ บนระบบ google form ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยวิทยากร อ.ดร.สุพัตรา วะยะลุน...
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ บนระบบ google form

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ บนระบบ google form

โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ บนระบบ google form ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยวิทยากร อ.ดร.สุพัตรา...
แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในระหว่างวันที่ 13...
สัมมนาการใช้ภาษาไทย เรื่อง “การสอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21” วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวัทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สัมมนาการใช้ภาษาไทย เรื่อง “การสอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21” วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวัทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สัมมนาการใช้ภาษาไทย เรื่อง “การสอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21” วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
โครงการบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ: การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองคันนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ: การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองคันนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ: การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองคันนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๐ น. ณ บ้านหนองคันนา หมู่ ๕ ตำบลตาเมียง...
en_USEnglish