Select Page
วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาระการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาระการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาระการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี โดยได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด...
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและเปิด คลินิกการทำผลงานวิชาการ

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและเปิด คลินิกการทำผลงานวิชาการ

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและเปิด คลินิกการทำผลงานวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ...
การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 16 มกราคม 2562 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้  จัดทำขึ้นระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ฝ่ายหนึ่ง กับ  คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า “หน่วยงานทั้งสอง” ...
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ  ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กำหนดการรับรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒    ณ  ห้องเธียเตอร์  ชั้น ๒  อาคาร ๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.         ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐...
ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน ความสามารถทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน ความสามารถทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน ความสามารถทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบแข่งความสามารถทางวิชาการดังรายละเอียด human_test_pr ประกาศ...
en_USEnglish