Select Page
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และสังคม และวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองคันนา สู้ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และสังคม และวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองคันนา สู้ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการโฮมสเตย์ และแหล่งเรียนรู้ โดยสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และสังคม และวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองคันนา สู้ความมั่นคง...
ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร  และคณาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ร่วมต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร และคณาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร และคณาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน...
วันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมีกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย การแข่งขันตำส้มตำ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนนักเล่าเรื่อง 3 ภาษา”ณ โรงเรียนบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนนักเล่าเรื่อง 3 ภาษา”ณ โรงเรียนบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนนักเล่าเรื่อง 3 ภาษา”ณ บ้านหนองคันนา โครงการท่องเที่ยวปราสาทตาเมือน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไพฑูรย์-เพิ่มศักดิ์มีกุศล อาคาร ๓๘ ชั้น ๗ คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖...
วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไพฑูรย์-เพิ่มศักดิ์มีกุศล อาคาร๓๘ ชั้น ๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
en_USEnglish