Select Page
การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ ๑.๑ รายงานการปฏิบัติงานผู้บริหาร ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑.๒...
การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)...
ครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร ๓๗ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร ๓๗ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ – เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร ๓๗ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง...
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากรร่วม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตร คบ.5 ปี สาขาวิชาภาษาไทย

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากรร่วม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตร คบ.5 ปี สาขาวิชาภาษาไทย

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากรร่วม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตร คบ.5 ปี สาขาวิชาภาษาไทย โดยอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร ๓๘ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
โครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะผ่านระบบ  CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะผ่านระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะผ่านระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่18 มิถุนายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รับการประเมินจาก...
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วงกิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วงกิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วงกิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และสังคม และวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองคันนา สู้ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน กิจกรรมที่ 4...
en_USEnglish