Select Page
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ :แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ :แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมเธียเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ :แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉลอง สุขทอง...
กิจกรรม วันรพี ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดสุรินทร์

กิจกรรม วันรพี ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดสุรินทร์

เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกๆปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันนี้จึงมีความสำคัญต่อนักกฎหมายทั่วทั้งประเทศไทย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์...
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  นายพรรณราย  คำโสภา  รองครบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ร่วมโครงการ สืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนา  บูชาพระแม่โพสพ  ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายพรรณราย คำโสภา รองครบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมโครงการ สืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  นายพรรณราย  คำโสภา  รองครบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ร่วมโครงการ สืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนา  บูชาพระแม่โพสพ  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อเป็นการให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมการปลูกข้าว...
สาขาวิชาศิลปะ จัดโครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติการทางศิลปกรรมและนิทรรศการศิลปกรรม  “นุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3

สาขาวิชาศิลปะ จัดโครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติการทางศิลปกรรมและนิทรรศการศิลปกรรม “นุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3

วันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาศิลปะ จัดโครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติการทางศิลปกรรมและนิทรรศการศิลปกรรม  “นุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ณ ลานกิจกรรม  อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์...
ขอเชิญร่วมไหว้ครู-ครอบครูดนตรี

ขอเชิญร่วมไหว้ครู-ครอบครูดนตรี

วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560  สาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดพิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี  ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติประกอบพิธีโดย พันโทวิชิต  โห้ไทย  ศิลปินแห่งชาติ ...
en_USEnglish