Select Page
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560  เริ่มเกณฑ์ใหม่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 เริ่มเกณฑ์ใหม่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 เริ่มเกณฑ์ใหม่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 human000234file2560...
โครงการ “อบรมความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และการเข้าสู่ฐาน TQR ของหลักสูตร”

โครงการ “อบรมความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และการเข้าสู่ฐาน TQR ของหลักสูตร”

โครงการ “อบรมความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และการเข้าสู่ฐาน TQR ของหลักสูตร” วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ – เพิ่มศักดิ์ มีกุศล ชั้น ๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี อาจารย์ ดร.อัชราพร...

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตร 5 ปี

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตร 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานและการสอบคัดเลือกเข้าสู่หน่วยงานราชการ วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ...
ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 5 ปี ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 5 ปี ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 5 ปี ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา “ทบทวนความรู้ เพื่อพิชิตสนามสอบ” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ...
โครงการ “Open a book Open the world ทักษะการรู้สารสนเทศ”

โครงการ “Open a book Open the world ทักษะการรู้สารสนเทศ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานร่วมเปิดโครงการ “Open a book Open the world...
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1...
en_USEnglish