Select Page
กิจกรรมประกันคุณภาพสัญจรระดับหลักสูตร​ กระบวนกา่รโดยแบ่งกลุ่มให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในการเขียนรายงานมคอ.7

กิจกรรมประกันคุณภาพสัญจรระดับหลักสูตร​ กระบวนกา่รโดยแบ่งกลุ่มให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในการเขียนรายงานมคอ.7

วันที่​ 19​เมษายน​2561​เวลา09.00​น.​ณ​ห้องประชุมไพฑูรย์​-เพิ่มศักดิ์มีกุศลชั้น7​ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์​กล่าวต้อนรับวิทยากรและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกันคุณภาพสัญจรระดับหลักสูตร​ กระบวนกา่รโดยแบ่งกลุ่มให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในการเขียนรายงานมคอ.7...
โครงการรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์“สายน้ำแห่งอาเซียน”  พร้อมทั้งร่วมลงนาม MOU ร่วมกันประกอบด้วย สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา

โครงการรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์“สายน้ำแห่งอาเซียน” พร้อมทั้งร่วมลงนาม MOU ร่วมกันประกอบด้วย สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา

โครงการรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์“สายน้ำแห่งอาเซียน” พร้อมทั้งร่วมลงนาม MOU ร่วมกันประกอบด้วย สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา วันที่ 12 เมษายน 2561 ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง...
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

งานสงกรานต์ มรภ.สร. ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย อีกทั้งเป็นการได้แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย...
การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง ของคณะอนุกรรมการเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี

การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง ของคณะอนุกรรมการเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคใหม่” การวิจัยแบบผสม ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคใหม่” การวิจัยแบบผสม ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561

วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลุมพินีแกนด์ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคใหม่” การวิจัยแบบผสม ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี...
การแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสุรินทร์ ในชื่อ “สงกรานต์สายน้ำแห่งอาเซียน”

การแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสุรินทร์ ในชื่อ “สงกรานต์สายน้ำแห่งอาเซียน”

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมงานแถลงข่าว...
en_USEnglish