Select Page
ผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ มอบหมายให้คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ มอบหมายให้คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ มอบหมายให้คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมือง อำเภอพนมดงรัก...
ผู้บริหาร คณาจารย์-บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชน์ กฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้บริหาร คณาจารย์-บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชน์ กฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้บริหาร คณาจารย์-บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชน์ กฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อสมทบทุนสร้าง พระพุทธสุรินทรพร หน้าตัก 9.99 เมตร ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครังที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมใบสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครังที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมใบสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครังที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการในครั้งนี้พร้อมรายละเอียดดังนี้...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน เพื่อจะดำเนินโครงการตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน เพื่อจะดำเนินโครงการตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน เพื่อจะดำเนินโครงการตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ...
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับปัจจุบัน และฉบับใหม่ พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับปัจจุบัน และฉบับใหม่ พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับปัจจุบัน และฉบับใหม่ พ.ศ.2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา...
en_USEnglish