Select Page
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 16 มกราคม 2562 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้  จัดทำขึ้นระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ฝ่ายหนึ่ง กับ  คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า “หน่วยงานทั้งสอง” ...
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ  ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กำหนดการรับรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒    ณ  ห้องเธียเตอร์  ชั้น ๒  อาคาร ๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.         ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐...
ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน ความสามารถทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน ความสามารถทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน ความสามารถทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบแข่งความสามารถทางวิชาการดังรายละเอียด human_test_pr ประกาศ...
เรียนคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชถัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสัญจร

เรียนคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชถัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสัญจร

เรียนคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ณ ห้องประชุมช้างแดงชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป...
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีชั้นปีที่ 1-3 และนักศึกษาหลักสูตร 5 ปีชั้นปีที่ 1-4 เข้าทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีชั้นปีที่ 1-3 และนักศึกษาหลักสูตร 5 ปีชั้นปีที่ 1-4 เข้าทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีชั้นปีที่ 1-3 และนักศึกษาหลักสูตร 5 ปีชั้นปีที่ 1-4 เข้าทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยนักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา หรือ...
en_USEnglish