Select Page
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 1/2561 เปิดดูประกาศ...
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1...
งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จาการดำเนินงานบริการวิชาการ “โครงการเมืองน่าอยู่สำหรับทุกกลุ่มคน กิจกรรมคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ OTOP” ให้กับชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์...
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

โครงการอบรมเสริมสมรรถนะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษา เรื่อง “ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ วันที่ 25 ส.ค.61” โครงการอบรมเสริมสมรรถนะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษา เรื่อง “ทักษะทางด้านภาษาไทย วันที่ 26...
แหล่งทุนภายในประเทศ

แหล่งทุนภายในประเทศ

แหล่งทุนภายในประเทศ   กรมการศาสนา ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจการทางด้านศาสนาทั้งยังสนับสนุนการวิจัยด้านการศาสนาแก่นักศึกษาเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาและการศาสนา...
en_USEnglish