เลือกหน้า
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

#วันนี้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นำโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560...
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อเวลา 09.00 – 14.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารล้านช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น ห้องประชุมล้านช้าง...
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และบรรยายพิเศษ การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง SRRU Educcation 4.0...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี วันที่ 14 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี วันที่ 14 มิถุนายน 2560

**ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น ห้องประชุมล้านช้าง อาคารฝึกประสบการณ์ล้านช้าง...
ผู้ประสานการสัมมนาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ อาจารย์ ดร. อัชราพร  สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ประสานการสัมมนาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ อาจารย์ ดร. อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางธรรมชนก  ใจเมืองและ นายคมกฤษณ  คล้ายบุตร  ผู้ประสานการสัมมนาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ อาจารย์ ดร. อัชราพร  สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เพื่อขอเชิญท่านเป็นวิทยากร...