เลือกหน้า

ผู้บริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ. ดร.อัชราพร  สุขทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาจารย์ศุภชัย ภักดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สิริพัฒน์ ลาภจิตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ภูมิ สาทสินธุ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ทองปลิว

รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนรรม กิจการพิเศษ และงานพัฒนาครู

อาจารย์กาญจนา เถาว์ชาลี

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.อุษา กลมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี

ทีมผู้บริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

thThai