เลือกหน้า

ผู้บริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ. ดร.อัชราพร  สุขทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผศ. ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

ผศ.จิรายุ  ทรัพย์สิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์พรรณราย  คำโสภา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์พีรวัส อินทวี

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี  ผิวจันทร์

รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

 

อาจารย์ ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู

 

ทีมผู้บริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์