เลือกหน้า

ผู้บริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ. ดร.อัชราพร  สุขทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ชัย สมรภูมิ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สิริพัฒน์ ลาภจิตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ภูมิ สาทสินธุ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ทองปลิว

รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

อาจารย์ศุภชัย ภักดี

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู

อาจารย์กาญจนา เถาว์ชาลี

ผู้ช่วยคณบดี

ทีมผู้บริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์