ผู้บริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผศ.จิรายุ  ทรัพย์สิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์พรรณราย  คำโสภา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์เชาวณี  ผิวจันทร์

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์รังสรรค์  จันทร์ไทย

รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

 

อาจารย์พีรวัส อินทวี

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู

 

ทีมผู้บริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์