เลือกหน้า
ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมต้อนรับ สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น

ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมต้อนรับ สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น

ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมต้อนรับ สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น ซึ่งจัดโครงการสัมมนาและและประชาสัมพันธ์หลังสูตร นอกสถานที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE...
การแสดงละครเวที ในชื่อThe Phantom Of The Opera The Musical (SRRU)

การแสดงละครเวที ในชื่อThe Phantom Of The Opera The Musical (SRRU)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ร่วมจัดการแสดงละครเวที ในชื่อThe Phantom Of The Opera The Musical (SRRU) โดยมี อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.รัฐหรยาณา กรุงเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ไปร่วมงานสินค้าหัตถกรรมประจำปี ( Surajkund International Crafts Mela 2018 )...
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศทุน07022561  ...
การประชุมเตรียมการโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมเตรียมการโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 และ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดการประชุมเตรียมการโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...
thThai