Select Page
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ...
โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
กำหนดการโครงการ “อภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดการโครงการ “อภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดการโครงการ “อภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยจัดในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่...
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

#วันนี้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นำโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560...
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อเวลา 09.00 – 14.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารล้านช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น ห้องประชุมล้านช้าง...
en_USEnglish