Select Page
ผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (25 พ.ค.2560) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวขอบคุณ อาจารย์ Lim Tae Hoon  ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาเกาหลีและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกลับเกาหลีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวขอบคุณ อาจารย์ Lim Tae Hoon ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาเกาหลีและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกลับเกาหลีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      อาจารย์คนึงนิตย์  อริยะธุกันต์ และอาจารย์ภาณุวัฒน์  พันธโคตร์    ได้นำ อาจารย์ Lim Tae Hoon  อาสาสมัครชาวเกาหลี เข้าพบคณบดีเพื่อลาและเดินทางกลับประเทศ...
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

*** กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 *** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อินทนิลช่อที่ 44” ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 ดังรูปที่แนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา...
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายพรรณราย  คำโสภา ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายพรรณราย คำโสภา ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายพรรณราย  คำโสภา ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) บ้านพญาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์...
โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. 2560  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.)...
เตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสร็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 โดยประทับ ณ โรงแรมล้านช้าง...
en_USEnglish