Select Page
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาค ปกติและ กศ.บป ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาค ปกติและ กศ.บป ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาค ปกติและ กศ.บป ประจำปีการศึกษา 1/2560 ประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิสอบ25092560...
ดาวโหลด/คู่มือแนวปฏิบัติประเมิน/แบบข้อตกลง/แบบรายงานการปฏิบัติราชการสายผู้สอน

ดาวโหลด/คู่มือแนวปฏิบัติประเมิน/แบบข้อตกลง/แบบรายงานการปฏิบัติราชการสายผู้สอน

ดาวโหลด/คู่มือแนวปฏิบัติประเมิน/แบบข้อตกลง/แบบรายงานการปฏิบัติราชการสายผู้สอน 2.-คู่มือแนวปฏิบัติประเมิน 3.-แบบข้อตกลง...
การประชุม คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุม คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ๓...
โครงการ สุรินทร์สร้างมาตรฐาน จุดตรวจเข้มแข็ง สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ สุรินทร์สร้างมาตรฐาน จุดตรวจเข้มแข็ง สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมรับการอบรม ในโครงการ สุรินทร์สร้างมาตรฐาน จุดตรวจเข้มแข็ง สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรม / แผนงาน...
โครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมโครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษา

โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษา

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ -๒ และชั้นปีที่ ๓...
en_USEnglish