เลือกหน้า
โครงการ สุรินทร์สร้างมาตรฐาน จุดตรวจเข้มแข็ง สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ สุรินทร์สร้างมาตรฐาน จุดตรวจเข้มแข็ง สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมรับการอบรม ในโครงการ สุรินทร์สร้างมาตรฐาน จุดตรวจเข้มแข็ง สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรม / แผนงาน...
โครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมโครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษา

โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษา

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ -๒ และชั้นปีที่ ๓...
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ได้มีโอกาส ทำการแสดงในงาน”มหัศจรรย์ ฟาร์มเกษตรสุรินทร์”

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ได้มีโอกาส ทำการแสดงในงาน”มหัศจรรย์ ฟาร์มเกษตรสุรินทร์”

ในวันที่ 17-18 กันยายน 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ได้มีโอกาส ทำการแสดงถวายงาน ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงาน”มหัศจรรย์ ฟาร์มเกษตรสุรินทร์” ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ...
โครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในวันอาทิตย์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์...