เลือกหน้า
ต้นกฐินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 นำโดย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าและนักศึกษาคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน

ต้นกฐินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 นำโดย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าและนักศึกษาคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน

ต้นกฐินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 นำโดย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าและนักศึกษาคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน เพื่อจะนำไปร่วมกับ งานกฐินสามัคคีประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ...
การสัมมนาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

การสัมมนาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘...
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบรอบ ๑ ปี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 12 ตุลาคม...
การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้...
โครงการน้ำใจไมตรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการน้ำใจไมตรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และสํานักงานคุมประพฤติสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ น้ำใจไมตรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล ชนะเลิศแต่งคำประพันธ์และอ่านคำประพันธ์ประเภทโคลง

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล ชนะเลิศแต่งคำประพันธ์และอ่านคำประพันธ์ประเภทโคลง

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 นายรณชัย หวังกวดกลาง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข่าร่วมโครงการอบรมและการประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย จัดโดยสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว...