Select Page
ประชาสัมพันธ์ห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในการนี้ คณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ใช้ห้องเรียนออนไลน์ ขอให้ท่านแจ้งความจำนงและกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในการนี้ คณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ใช้ห้องเรียนออนไลน์ ขอให้ท่านแจ้งความจำนงและกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในการนี้ คณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ใช้ห้องเรียนออนไลน์ ขอให้ท่านแจ้งความจำนงและกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20200714160706935 โหลดแบบฟอร์...
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียดที่แนบ...
ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรม อีเลิร์นนิ่ง ระยะที่ 2 สำหรับคณาจารย์ในการสอนออนไลน์ “หลักสูตร “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle” สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรม อีเลิร์นนิ่ง ระยะที่ 2 สำหรับคณาจารย์ในการสอนออนไลน์ “หลักสูตร “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle” สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรม อีเลิร์นนิ่ง ระยะที่ 2 สำหรับคณาจารย์ในการสอนออนไลน์ “หลักสูตร “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle” สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อบรม-สอนออนไลน์   เปิดอ่าน...
คณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3-บัญชีคำสั่งแนบท้าย-2-2562     คำสั่ง...
การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง “แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล” จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง “แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล” จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับเกียรติจาก นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิด ละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง “แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล”จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ...
en_USEnglish