Select Page
โครงการเสวนาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (กิจกรรมช่วงที่ 2)

โครงการเสวนาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมช่วงที่ 2)

โครงการเสวนาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมช่วงที่ 2)  วันเสาร์ที่  25  ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมบันทายศรี อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา 08.00 – 08.30 น.      ...
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ”

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ”

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ” ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน...

ขอเชิญร่วมโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 ณ  อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเช้า เวลา 08.00 – 08.30 น.           คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เวลา 08.30 – 09.00 น....
ประชาสัมพันธ์  แจ้งปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับแก้ไข)

ประชาสัมพันธ์ แจ้งปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับแก้ไข)

ประชาสัมพันธ์ แจ้งปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับแก้ไข) ปฏิทิน263   โหลดไฟล์...
กิจกรรม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ใช้จอบเป็นปากกา  ใช้ผืนนาเป็นกระดาษ  ใช้ศาสตร์ของพระราชาเป็นตำรา “ เขียนวิชาลงแผ่นดิน”

กิจกรรม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ใช้จอบเป็นปากกา ใช้ผืนนาเป็นกระดาษ ใช้ศาสตร์ของพระราชาเป็นตำรา “ เขียนวิชาลงแผ่นดิน”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ใช้จอบเป็นปากกา ใช้ผืนนาเป็นกระดาษ ใช้ศาสตร์ของพระราชาเป็นตำรา “ เขียนวิชาลงแผ่นดิน” วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 เรียน คณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเปิดระบบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563...
en_USEnglish