Select Page
โครงการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ “ดุริยประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา” ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560

โครงการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ “ดุริยประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา” ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560

โครงการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ “ดุริยประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา” ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 รายละเอียด หนังสือเชิญร่วมประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ครั้งที่-๒...
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐  ในวัน พุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐ ในวัน พุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐ ในวัน พุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ          ...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ร่วมกับสํานักงานคุมประพฤติสุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดตึก 37

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับสํานักงานคุมประพฤติสุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดตึก 37

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณ อาคาร 37 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับสํานักงานคุมประพฤติสุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดตึก 37 ทั้ง 4 ชั้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสาขาที่จะทำการย้ายเข้าไป...
โครงการการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอังการี และประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2560

โครงการการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอังการี และประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2560

โครงการการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอังการี และประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2560 โดยอาจารย์ที่เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธโคตร์ อาจารย์คนึงนิตย์ อริยะธุกันต์ อาจารย์ธีติมา...
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บวชถวายเป็นพระราชกุศลฯ จำนวน ๑๐๕ รูป

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บวชถวายเป็นพระราชกุศลฯ จำนวน ๑๐๕ รูป

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บวชถวายเป็นพระราชกุศลฯ จำนวน ๑๐๕ รูป ณ ศูย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียงอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์...
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (26 ตุลาคม 2560) ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในบริเวณจุดพระเมรุมาศจำลอง ณ...
en_USEnglish