Select Page
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบสายสะพาย ให้แก่ผู้เข้าประกวด

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบสายสะพาย ให้แก่ผู้เข้าประกวด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560  ท่าน ดร. อัชราพร   สุขทอง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบสายสะพาย ให้แก่ผู้เข้าประกวด  Miss supranational Surin 2017 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุรินทร์...
เรื่องแบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เรื่องแบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เรื่อง แบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เรียน บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ คณาจารย์ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย...
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติในระบบเข้าชั้นเรียน ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ-เพิ่มเติม-ครั้งที่-2...
ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและแนวประเมินผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและแนวประเมินผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

เพื่อให้การดพเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน  การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  และการจัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัตรงานของคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร

การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์ การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร (หลักสูตรที่ยังไม่ส่งรายงานประเมินตนเอง รอบ 8 เดือนและแผนพัฒนาหลักสูตรให้นำส่งด้วยค่ะ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด หรือส่งที่...
en_USEnglish