Select Page
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทย

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทย

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 38...
โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 1/ 2560

โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 1/ 2560

โครงการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 1/ 2560 ณ. ตึก 38 ชั้น 5 ห้องปฎิบัติการนาฏศิลป์ วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม...
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ

นายวิสูตร  ดวงสิมา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้าพบ อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง  เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
ผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (25 พ.ค.2560) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวขอบคุณ อาจารย์ Lim Tae Hoon  ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาเกาหลีและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกลับเกาหลีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวขอบคุณ อาจารย์ Lim Tae Hoon ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาเกาหลีและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกลับเกาหลีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      อาจารย์คนึงนิตย์  อริยะธุกันต์ และอาจารย์ภาณุวัฒน์  พันธโคตร์    ได้นำ อาจารย์ Lim Tae Hoon  อาสาสมัครชาวเกาหลี เข้าพบคณบดีเพื่อลาและเดินทางกลับประเทศ...
en_USEnglish