Select Page
โครงการระดมทุน มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

โครงการระดมทุน มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

#ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการระดมทุน มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีหรือประกอบคุณประโยชน์ให้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และขาดแคลนทุนทรัพย์...
แบบฟอร์ม การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์ม การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะดำเนินโครงการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะดำเนินโครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะดำเนินโครงการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2560...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีนักศึกษามาสมัครรอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20- 21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีนักศึกษามาสมัครรอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20- 21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีนักศึกษามาสมัครรอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20- 21  พฤษภาคม 2560 และจะขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560   โดยมีรายละเอียดดังนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่...
เรื่องแบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เรื่องแบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เรื่อง แบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เรียน บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ คณาจารย์ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย...
en_USEnglish