Select Page
คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค   รายละเอียดทั้งหมด คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ...
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00...
ประกาศผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2561

ประกาศผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2561

ประกาศผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2561 ประกาศผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ดูประกาศ ประกาศผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
ประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2561

ประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2561

ประกาศปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2561   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย_61 รายละเอียด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1...
ขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โหลด file ประกาศขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา...
en_USEnglish