Select Page

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการ “โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC : Season 2)” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                    ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการและเรียนเชิญคณะ/หน่วยงานของท่าน พิจารณาส่งนักศึกษา/นิสิตเข้าร่วมแข่งขันในโครงการดังกล่าว และขอให้ทางคณะฯ ทำเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน (ไฟล์แนบแบบตอบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วม) โดยที่ยังไม่ต้องระบุผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันฯ จัดส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) pdpa.challenge@krungthai.com พร้อมกรอกแบบตอบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายกลับมายังช่องทางออนไลน์ https://forms.office.com/r/i3esQepjKv ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทีมผู้จัดการแข่งขัน PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC

 

00 Privacy notice Challenge KTB v3 01 หนังสือ ถึงมหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมแข่ง PDPA Challenge 2024 02 เอกสารแนบท้าย รายละเอียดเบื้องต้น 03 แบบตอบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วม 03 แบบตอบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วม เอกสารแนบท้าย (รายชื่อมหาวิทยาลัย)

en_USEnglish