Select Page

ประชาสัมพันธ์ห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในการนี้ คณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ใช้ห้องเรียนออนไลน์ ขอให้ท่านแจ้งความจำนงและกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20200714160706935

โหลดแบบฟอร์

 

en_USEnglish