Select Page

ข่าวสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวประกวดราคา
คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรม: การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นำชุมชนบ้านหนองคันนา ณ บ้านหนองคันนา หมู่ 5 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก...

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่ตลาดแรงงานสากล  ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ และนักศึกษาที่สนใจ

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่ตลาดแรงงานสากล ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ และนักศึกษาที่สนใจ

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่ตลาดแรงงานสากล ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ และนักศึกษาที่สนใจ ในวันจันทร์ที่๓๐...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

วันนี้ (25 กันยายน) น. ณ ศาลตายายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ...

โครงการ   ประชุมเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงมุทิตาจิต  แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการ ประชุมเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการ   ประชุมเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ...

เปิดเวทีแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยึดหลัก ร้านใหม่ไม่เพิ่ม ร้านเดิมทำตามกฎหมาย

เปิดเวทีแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยึดหลัก ร้านใหม่ไม่เพิ่ม ร้านเดิมทำตามกฎหมาย

เปิดเวทีแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยึดหลัก ร้านใหม่ไม่เพิ่ม ร้านเดิมทำตามกฎหมาย จังหวัดสุรินทร์เปิดเวทีแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยึดหลักร้านใหม่ไม่เพิ่มร้านเดิมทำตามกฎหมาย วันที่ 29...

กิจกรรมที่ ๙.๓ การถอดบทเรียนเปิดบ้านราชภัฎหนองคันนา เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๙.๓ การถอดบทเรียนเปิดบ้านราชภัฎหนองคันนา เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๙.๓ การถอดบทเรียนเปิดบ้านราชภัฎหนองคันนา เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๓๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

โครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะผ่านระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะผ่านระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะผ่านระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

พิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดพิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดพิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พิธีไหว้ครู - ครอบครูดนตรี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดพิธีไหว้ครู - ครอบครูดนตรี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๗...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม...

Recent Comments

    en_USEnglish