Select Page

ข่าวสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวประกวดราคา
กิจกรรม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ใช้จอบเป็นปากกา  ใช้ผืนนาเป็นกระดาษ  ใช้ศาสตร์ของพระราชาเป็นตำรา “ เขียนวิชาลงแผ่นดิน”

กิจกรรม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ใช้จอบเป็นปากกา ใช้ผืนนาเป็นกระดาษ ใช้ศาสตร์ของพระราชาเป็นตำรา “ เขียนวิชาลงแผ่นดิน”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ใช้จอบเป็นปากกา ใช้ผืนนาเป็นกระดาษ ใช้ศาสตร์ของพระราชาเป็นตำรา “ เขียนวิชาลงแผ่นดิน” วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 เรียน คณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเปิดระบบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563...

ประชาสัมพันธ์ห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในการนี้ คณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ใช้ห้องเรียนออนไลน์ ขอให้ท่านแจ้งความจำนงและกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในการนี้ คณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ใช้ห้องเรียนออนไลน์ ขอให้ท่านแจ้งความจำนงและกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในการนี้ คณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ใช้ห้องเรียนออนไลน์ ขอให้ท่านแจ้งความจำนงและกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [pdf-embedder...

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียดที่แนบ [pdf-embedder...

ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรม อีเลิร์นนิ่ง ระยะที่ 2 สำหรับคณาจารย์ในการสอนออนไลน์ “หลักสูตร “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle” สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรม อีเลิร์นนิ่ง ระยะที่ 2 สำหรับคณาจารย์ในการสอนออนไลน์ “หลักสูตร “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle” สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรม อีเลิร์นนิ่ง ระยะที่ 2 สำหรับคณาจารย์ในการสอนออนไลน์ "หลักสูตร "การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle" สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [pdf-embedder...

คณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ...

การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง “แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล” จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง “แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล” จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับเกียรติจาก นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิด ละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง “แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล”จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ...

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการคัดเลือกนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการคัดเลือกนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการคัดเลือกนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน [pdf-embedder...

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน [pdf-embedder...

Recent Comments

    en_USEnglish