Select Page

ข่าวสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวประกวดราคา
ผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้ง 25 ประจำปีการศึกษา 2562 ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้ง 25 ประจำปีการศึกษา 2562 ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้ง 25 ประจำปีการศึกษา 2562 ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ...

การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ๔ อาคาร ๓๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งในงานได้ นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ ๒๙ รูป ณ บริเวณลานด้านหน้า อาคาร ๓๘...

คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา

คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา

คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.ณ อาคาร 28 และอาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เขต 1.2.3...

ประกาศ :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562

ลงวันที่ 11/12/2562 ประกาศ :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ลงนาม :อาจารย์ดร.อัชราพร สุขทอง, ผู้เสนอ : นายศักดิ์ชัย ท่าทอง ชื่อเรื่อง :รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562 [button...

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธ ที่ 27 พฤศจิการยน 2562 เวลา 09.30 น.

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธ ที่ 27 พฤศจิการยน 2562 เวลา 09.30 น.

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธ ที่ 27 พฤศจิการยน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ยกเสาเอกโรงเรือนปุ๋ยหมักและร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสัมมาชีพ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ยกเสาเอกโรงเรือนปุ๋ยหมักและร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสัมมาชีพ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์พีรวัส อินทวี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครูและอาจารย์รังสรรค์ จันทร์ไทย รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลาการและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสัมมาชีพ...

การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ๔ อาคาร ๓๘ ...

วาระการประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วาระการประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ -รายงานการปฏิบัติงานผู้บริหาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๒...

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางานระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยมีกิจกรรมดังนี้1....

กำหนดจัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

กำหนดจัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖...

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563 ลิ้งค์ สมัคร http://new.srru.ac.th/ >>> ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563 <<< วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ 7 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2562...

Recent Comments

  en_USEnglish