Select Page

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2565

https://human.srru.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/ประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิ์สอบ1659262022.pdf

ประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิ์สอบ1659262022

 

en_USEnglish