Select Page
คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.ณ อาคาร 28 และอาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เขต 1.2.3 และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ในจังหวัดสุรินทร์
en_USEnglish