Select Page

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่ตลาดแรงงานสากล
ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ และนักศึกษาที่สนใจ ในวันจันทร์ที่๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๗.๐๐ น.
ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคารล้านช้าง) ชั้น ๒ ห้องประชุมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

en_USEnglish