Select Page

โครงการ   ประชุมเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ในฐานะองค์กรวิชาชีพทางการศึกษามีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะผลักดันอย่างต่อเนื่องในการมีส่วนร่วม   ส่งเสริม  สนับสนุนบุคลากรของคณะให้มี

คุณภาพและศักยภาพ และมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา     รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน     และเพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ

พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากรและร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ที่ได้อุทิศตนให้กับการทำงานในฐานะครูผู้ให้จนครบวาระเกษียณอายุราชการ สมควรเชิดชูเกียรติ

เป็นอย่างยิ่ง คณะฯ จึงกำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงมุทิตาจิต  แด่ผู้เกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

en_USEnglish