Select Page

ประกาศปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2561

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย_61

รายละเอียด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

en_USEnglish