Select Page

Philosophy
มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม

 

Values
ภายในปี พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ควบคู่กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีวัฒนธรรมการประเมิน ตรวจสอบ มีความโปร่งใส รับผิดชอบ ชอบธรรม และยุติธรรม บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม
มีทักษะและความสามารถในการอยู่ร่วมในประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ
1.ด้านการผลิตบัณฑิต
2.ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์
3.ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
4.ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.ด้านพัฒนาองค์กร

 

เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

 

อัตลักษณ์
คุณธรรมนำความรู้ สู่สัมมาชีพ

 

ค่านิยมองค์กร
คณะมีค่านิยมองค์กรเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมาย คือ HUMAN for D
H = Happiness องค์กรแห่งความสุข
U = Unity องค์กรที่เป็นเอกภาพ
M = Management องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี
A = Activeness องค์กรที่ขยัน ตั้งใจ ทำงานเชิงรุก
N = New Creation องค์กรแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
for : เพื่อ
D = Development องค์กรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

 

 

วัตถุประสงค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ ดำเนินงานตามพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมการสอนสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้มีเอกภาพและมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล

 

en_USEnglish