Select Page

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการการบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่งต่อชุมชนท้องถิ่น
ลงพื้นที่การบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ​บ้านสำโรง​หมู่​ 3 ​ต.ท่าสว่าง​ ​อ.เมือง​ จ.สุรินทร์​
นำโดยอ.ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีมผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงานบริการวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ซึ่งมีพื้นที่ ๕ ชุมชน อันได้แก่
๑) ชุมชนบ้านขุนไชยทอง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
๒) บ้านสำโรง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๓) บ้านกุง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
๔) บ้านยางเตี้ย ตำบลยางเตี้ย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๕) บ้านโคกจราบ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน มุ่งเน้นให้ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นต้นแบบชุมชนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสุรินทร์
เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนสร้างความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกรักชุมชน ผลักดันให้เกิดแรงขับเคลื่อนไปเป้าหมายตามแนวพระราโชบายต่อไป

en_USEnglish