Select Page

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการบริการวิชา การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย และรวบรวมองค์ความรู้ตามพันธกิจ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561
วัตถุประสงค์
-เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับศูนย์การเรียนรู้ฯ และนำความรู้มาปรับใช้ในแผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
-เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และยกมาตรฐานการให้บริการวิชาการ น้อมนำแนวพระราชดำริให้ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่น
-เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการเรียนการสอน 2)ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยมีกิจกรรมดังนี้
– แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ
วิชาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย และรวบรวมองค์ความรู้ตามพันธกิจ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
– กีฬาสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในคณะฯ

en_USEnglish