Select Page

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลสัมฟทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
23 เมษายน 2561
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าว
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ความเข้าใจ

en_USEnglish