Select Page

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1 และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE
จังหวัดสุรินทร์ ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

en_USEnglish