Select Page

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 08.30 น.อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจในสมรรถนะที่ใช้ในการสอบคัดเลือก และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแนะแนวทางในการสอบคัดเลือกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ – ๕
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑

en_USEnglish