Select Page

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 SRRU Open House 2018”
ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
และอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขึ้นกล่าวแนะนำคณะแก่ผู้ร่วมงานเพื่อเป็นประชาสัมพันธ์และร่วมถ่ายภาพกับอาจารย์และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อีกทั้งเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในพื้นที่ให้บริการในเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อตามระบบ TCAS ซึ่งเป็นนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล
ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมออกบู๊ทประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในคณะโดยสาขาวิชาต่างๆร่วมใจจัดกิจกรรมในครั้งนี้

en_USEnglish