Select Page

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
หลักการและเหตุผล
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นหน้าที่หลักของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยบัณฑิตที่มีคุณภาพต้องมีความรู้และมีความสามารถเพียงพอแก่การประกอบอาชีพในอนาคต หากแต่ความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษาอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนในสถานประกอบการในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและสามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาอาจต้องพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มากมายจึงมีการจัดอาจารย์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือ ตลอดจนประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการควบคุมคุณภาพของบัณฑิตให้ได้รับการพัฒนาตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์
1 เพื่อนิเทศนักศึกษาในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
2 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
3 เพื่อรวบรมข้อมูลต่างๆของสถานประกอบการ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

en_USEnglish