Select Page

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานอาชีพ
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน รูปแบบการศึกษาไม่ได้เน้นเพียงแต่ให้นักศึกษาเรียนรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้น
หากแต่เน้นให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปในอนาคต จากพันธกิจข้อหนึ่งของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางภาษาอังกฤษ เทคนิควิชาชีพ
การจัดการและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดโครงการ “การศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานอาชีพ” ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากสถานประกอบการ 3 แห่งในอุตสาหกรรมการบริการ ที่นักศึกษาให้ความสนใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคต อันได้แก่ งานโรงแรม งานการท่าอากาศยาน และงานมัคคุเทศก์ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักว่า การจะเข้าสู่วิชาชีพได้นั้นต้องได้รับการฝึกฝน ขัดเกลาและหล่อหลอมคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ ด้านปัญญาความรอบรู้ ด้านคุณธรรม และด้านทักษะปฏิบัติ เพื่อที่ในอนาคตจะพยายามหมั่นฝึกฝนตนเองอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และอดทนต่อความยากลำบาก เพื่อความสำเร็จในชีวิตและวิชาชีพ ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
2 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางภาษาอังกฤษ เทคนิควิชาชีพ การจัดการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 ผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการจัดการและบุคลิกภาพที่ดี ปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีวินัย มีภาวะผู้นำ มีจิตสำนึกสาธารณะ

 

en_USEnglish