Select Page

ในวันที่ 29 กันยายน 2560 นายอรรถชัย วงศ์ฉลาด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข่าร่วมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์

โดยสามารถได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 20 คน การประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งความเกื้อกูล”

สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้สาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด โดยมีผศ.ดร.ประทีป แขรัมย์ และ อาจารย์ศุภชัย ภักดี

อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมการฝึกสอนนักศึกษาในครั้งนี้

en_USEnglish