Select Page

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 นายรณชัย หวังกวดกลาง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข่าร่วมโครงการอบรมและการประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย
จัดโดยสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศแต่งคำประพันธ์และอ่านคำประพันธ์ประเภทโคลง
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สาขาภาษาไทย นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลให้
สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้สาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยมีผศ.ดร.ประทีป แขรัมย์
อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมการฝึกสอนนักศึกษาในครั้งนี้

en_USEnglish