Select Page

โดยฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมไพฑูรย์-เพิ่มศักดิ์ มีกุศล ชั้น ๗ โดยวิทยยาการคือ รองศาสตราจารย์สมศิริ อรุโณทัย เป็นผู้ให้ความรู้และให้คำปรึกษาตรวจเอกสารผลงานที่นำเสนอเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มากขึ้น

 

en_USEnglish